Miljö- och kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Bäst Städ i HBG AB är ett professionellt städföretag vars miljöpolicy gå ut på att så långt som möjligt reducera verksamhetens belastning på våra värdefullaste gemensamma tillgångar – naturen och miljön.

Våra grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter så att vid varje tillfälle skall uppfyllas och genom våra miljösatsningar bidrar vi till en hållbar utveckling för miljön. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som en långsiktig investering, och hänsyn till miljön genomsyrar hela verksamheten genom att vi:

 • i våra uppdrag använder städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter och dess funktion
 • värnar om naturresurserna genom källsortering och återanvänder städmaterial när så är möjligt samt minskar användningen av miljöbelastande produkter
 • minskar materialförbrukningen och användningen av miljöbelastande produkter även på vårt kontor, verkar för att bruket av engångsartiklar elimineras och att energiförbrukningen successivt optimeras och minskas
 • med optimerad körplanering för arbetsledning, städpatruller
 • undviker onödig fordonstrafik. Från år 2021 huvudsakligen kör hybrid- eller elbilar till och från våra kunder
 • beaktar miljö- och hälsopåverkan vid inköp av maskiner och redskap
 • ständigt informerar och utbildar våra medarbetare avseende lagar och bestämmelser i miljöfrågor och gör samtliga medarbetare delaktiga i och ansvariga för att vår miljöpolicy följs
 • verkar för att våra samarbetspartners ska ha en miljöpolicy som överensstämmer med och understödjer vår egen
 • årligen uppdaterar och reviderar företagets miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitet för Bäst Städ i HBG AB är att alltid leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet och i rätt tid som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav.
Vår målsättning är att varje kund i varje uppdrag blir en nöjd kund.

 • Kvalitet skall genomsyra allt från första kundkontakt till färdigställt felfritt uppdrag
 • Kvalitet är varje medarbetares ansvar och skall prägla hela vår verksamhet genom stort engagemang och hög kompetens
 • Kvalitet innebär att vi satsar på ständiga förbättringar genom utveckling, utbildning och ett ömsesidigt utbyte av kunskap med våra kunder
 • Vi dokumenterar varje avvikelse i vårt ärendehanteringssystem
 • Vi svarar senast 24 h efter vi mottagit en reklamation
 • Vi dokumenterar varje avvikelse i vårt ärendehanteringssystem

Kvalitetsmedvetenheten bland personalen upprätthålls och ökas genom:

 • Att Bäst Städ är mån om sina anställda och skapar förutsättningar för en säker och trivsam arbetsmiljö
 • Tydliga kvalitetsmål och löpande uppföljning av företagets KPI-er på företagets informationsmöte
 • Att företagsledningen informerar medarbetarna minst 4 ggr/år om företagets vision och utveckling utifrån tydligt satta mål som medarbetarna är en del av
 • Företagsledningen informerar/kommunicerar och inkluderar medarbetarna i utvecklingen och förändringar
 • Att varje medarbetare alltid strävar efter att förbättra kvalitén på sitt arbete, att organisationen lär av varandra
 • Löpande teoretiska städutbildningar och träning av våra medarbetare
 • Att personalen är ansvarsfull, engagerad, motiverad och inte minst trivs på sin arbetsplats
 • Att närmaste chef ger feedback och berömmer handlingar och beteenden

Ledningssystemet utvecklas löpande och dokumenteras, så det alltid är aktuellt och överensstämmer med övrig utveckling i företaget